Business look with Veera

W moim tekście “Pierwszy raz” obiecałam Wam przybliżyć temat związany z próbami rajstop o różnych stopniach ucisku. Wiecie już, że pończochy samonośne Veera sprawdziły się w boju doskonale, ale co było przed nimi? Wybrałam 4 pierwsze produkty do sprawdzenia. Moje testy rozpoczęłam od najsłabszej linii uciskowej 40 DEN….

No właśnie, ja zareagowałam tak samo! Byłam przekonana, że DEN oznacza grubość rajstopy. Im większy DEN tym cieplej w nogi 😉 W Veera wytłumaczyli mi, że dotyczy to wyłącznie ciężaru nici wykorzystanej do wykonania splotu, a to z kolei zupełnie nie ma wpływu na temperaturę. Na opakowaniach znajdują się również oznaczenia klasy ucisku, mierzone w mm słupa rtęci. Biorąc pod uwagę, że są produktem aptecznym, a ich stosowanie może zostać zalecone przez lekarza, ten parametr będzie dla Was ważniejszy i bezpieczniejszy. Dotychczas znane oznaczenia DEN w przypadku tych rajstop, przyjmuję jako ułatwienie zrozumienia różnicy.

In my text “The first time” I promised you to tell you more about tights with different degrees of compression. You already know that self-supporting stockings by Veera have done very well, but I believe you wonder what was ahead of them? I chose the first 4 products to check. My tests started with the weakest compression line 40 DEN ….

I was surprised same as you are! I was convinced that DEN meant thick tights. The bigger the DEN, the warmer to the legs 😉 In Veera they explained to me, that this only applies to the weight of the thread used to make the weave, which has absolutely nothing to do with the temperature. Packages also contain pressure ratings, measured in millimeters of the mercury column. Taking into account that they are a pharmacy product, and their use may be recommended by a doctor, this parameter will be more important and safer for you. So the, I take the DEN markers only to understanding of the difference.

Rajstopy w kolorze naturalnym postanowiłam założyć do pracy. Otwierając pudełko, kolor nieco mnie zaskoczył. Spodziewałam się “innego” naturalnego. Jestem bardzo blada, a rajstopy zawsze pomagały mi to ładnie ukryć. Ten kolor wydawał mi się zbyt blady, sądziłam że w słoneczny dzień mogę wyglądać jak trup. Moje wątpliwości na szczęście zniknęły kiedy je założyłam. Do pastelowej spódniczki, z moja bardzo jasną karnacją wszystko grało. Różnicę w rajstopach, w porównaniu do standardowych marek, wyczułam już podczas pierwszego zakładania. Przez chwilę miałam wrażenie, że zaraz na mnie strzelą. Byłam przekonana, że jednak źle dobrałam rozmiar i że są za małe, a przede wszystkim za krótkie na mnie 😉 Nie rozciągają się tak łatwo jak klasyczne rajstopy.

First I decided to wear natural color tights to the office. The color surprised me a little. I expected a “different” natural. I am very pale, and pantyhose always helped me to hide it a little. This color seemed to me too pale, I thought that in the sunny day I can look like a Deadman walking. My doubts fortunately disappeared when I put them on. To a pastel skirt, with my very light skin, everything was matching very well. Comparing to standard brands, I sensed the difference at the first time. For a moment I had the impression that they would burst at me. I was convinced that I wrongly choose the size, that they are too small and above all too short for me 😉 They do not stretch as easily as classic tights.

Byłam przekonana, że za kolejnym pociągnięciem strzeli oczko i taki będzie koniec historii. Jednak specjalny splot oczek w formie plastra miodu, zapewnia im trwałość i nawet w przypadku zahaczenia nie puszczają oczek. Już wiem, że nie są to tylko obietnice. Później nosiłam te rajstopy często i tak samo często o coś zahaczałam, mimo to nadal są całe, więc to ja puszczam do nich oczko z uśmiechem 😉

I was convinced that after the next stroke, it will let go and that will be the end of the story. However, the special honeycomb weave gives them durability and even when hooked they do not let the meshes. I already know that these are not just promises. Later I wore these panties very often, and the same often I got hooked on something, but they are still, so I blink my eye with a smile to them 😉

Rajstopy mają zaznaczoną piętę, co też wydawało mi się dziwne, bo zawsze mogłam swobodnie podciągnąć rajstopy tak, aby były jak najdłuższe. W tym przypadku tak nie można zrobić, bo jak będziesz wyglądać z pietą na kostce 😉 a do tego nie będą spełniać swojego zadania. Pięta jest zaznaczona po to, aby odpowiednio rozmieścić ucisk, na którym zależy nam najbardziej. Udało mi się. Wbiłam się w nie i muszę przyznać, że po założeniu nie czuć żadnego dyskomfortu. Wręcz przeciwnie. Nogi są ładnie obciśnięte, gładkie i wyraźnie wysmuklone. A pupa!? Mmmmmm 😉 Stojąc ubrana przed lustrem pomyślałam – co to będzie jak będę zakładać 70 DEN lub 140 DEN 😀

The tights have a their heels marked, which I thought was strange, because earlier I could always pull the pantyhose freely to make them as long as possible. In this case you can’t do it, because you will look stupid with a heel mark on you ankle 😉 and they will not do their job. The heel is marked in order to properly distribute the pressing, on which we care most. I did it. I pushed myself in them, and I have to admit, that having them on I don’t feel any discomfort. Even more, the legs are nicely squashed, smooth and slim. An my bottom !? Whoop 😉 Looking to the mirror I thought, what would it be like to wear 70 DEN or 140 DEN baby 😀

Pierwszy dzień uważam za bardzo udany. Czułam się w nich dobrze. Powiem więcej, czułam się świetnie wiedząc, że dobrze wyglądam i dodatkowo pomagam moim nogom. Mimo moich wcześniejszych obaw, nikt nie zauważył, że mam na sobie rajstopy przeciwżylakowe 😉

The first day I found very successful. I felt good in them. I will say more, I felt great knowing that I look good and I also help my legs. Despite my earlier fears, no one noticed that I was wearing anti-varicose tights 😉

Nie potrafię stwierdzić, że po pierwszym dniu noszenia czułam radykalną różnicę w lekkości moich nóg. Jednak jeśli jako miarę możemy uważać długość dnia, to przyznam, że z ochotą po pracy wyskoczyliśmy na zakupy i do teatru. Nie wierciłam się w fotelu z bólu i zniecierpliwienia, a dzień zakończyłam bardzo późno i miło 😉

I can’t say that after the first day of wearing I felt a radical difference in the lightness of my legs. However, if we can consider the length of the day as a measure, then I admit that after full working day I was still ready for shopping and I went to the theater. I did not bother in the chair with pain or impatience, and the day ended very late and nice 😉

Enjoy the view, but don’t touch

Yoga holiday